M-GOK // O nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu, jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą a także pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji.

Do zadań Ośrodka należy także koordynacja działań w zakresie imprez społeczno-kulturalnych na terenie Gminny, w tym organizowanych przy udziale innych podmiotów.

Historia budowy domu kultury w Sępopolu

Inicjatywa powstania domu kultury w Sępopolu zrodziła się w roku 1966. Na terenie miasta istniał już wówczas, prężny kulturalny ruch amatorski. Stąd też, wyłoniła się pilna potrzeba stworzenia bazy kulturalnej dla tych działań.

Środki na budowę Domu Kultury pochodziły z samoopodatkowania się plantatorów lnu oraz miejscowych zakładów pracy. Stąd pierwsza nazwa Domu Kultury brzmiała „Dom Plantatora i Włókniarza”. Przewodnikiem komitetu ds. budowy był Aleksander Radziszewski, dyrektor największego zakładu pracy na terenie miasta. Budowę rozpoczęto w maju 1975 roku. W październiku 1975 wmurowaniu akt erekcyjny w ukończone fundamenty budynku. Stan zerowy wykonano sprzętem miejscowych zakładów pracy. W 1977 budynek został ukończony do stanu surowego. Wykonawcami budowy Domu Kultury byli: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mortęgach i Spółdzielnia „Plastyka” z Olsztyna. Na początku 1982 roku prace przy budowie Ośrodka zostały zakończone.

Skip to content